C.P.C.R.

Cooperadores parroquials de Crist Rei,
Casa Mare de Déu de Montserrat.

Blog

Avís legal i clàusules de privacitat

Per mitjà d'aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d'alguns dels nostres serveis.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s'indiquin, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua. En qualsevol moment pot vostè. Exercir els seus drets d'accés, rectificació o cancel·lació en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l'adreça de l'titular dels fitxers. Podeu trobar formularis per a l'exercici dels seus drets en el lloc web de l'Agència de Protecció de Dades.
Protecció de dades: Cooperadorascaldes.org creadora de l´lloc web compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapto de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a Cooperadorascaldes.org, de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars de l'tractament de les seves dades en cada cas, informant de direcció de l'responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat de l'tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, Cooperadorascaldes.org informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a el tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.